Pharmacie Du Palais 63 Bis Cours Napoleon, Ajaccio
63 Bis Cours Napoleon, 20000, Ajaccio, Corse-Du-Sud.