Pharmacie Du Palais 63 Bis Cours Napoleon, Ajaccio
63 Bis Cours Napoleon, Ajaccio, Corse-du-Sud.